EPC / EPB / PEB wetgeving inzake huurindexatie

Vlaanderen : EPC attest

Sinds 1 januari 2009 moeten woningen die te huur staan een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Een EPC-label gaat van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).

Indexering vanaf 1 oktober 2023

De Vlaamse Regering bevroor de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen (behalve de studentenhuurovereenkomsten) voor 1 jaar: van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

Vanaf 1 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule.

Deze aangepaste formule is enkel van toepassing indien het huurcontract in werking is getreden vóór 1 oktober 2022 volgens de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet.

Zo krijgen huurders na 1 jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

Voor deze correctie wordt het resultaat van de standaardindexatieformule (namelijk basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor.

Geldigheid EPC

Een EPC heeft een maximale geldigheidsduur van 10 jaar. EPC’s uitgereikt voor 1 oktober 2012 zijn niet meer geldig. Ook een EPC dat nog geldig was op het moment van de ondertekening van het huurcontract, maar intussen is verlopen, komt niet meer in aanmerking.

Heeft uw EPC geen label, kijk dan naar het kengetal. Dit is de energieprestatiescore, uitgedrukt in kWh/m². Op basis van dat EPC-kengetal kunt u de omrekening maken naar een label volgens onderstaande tabel:

Energielabel Energiescore
A+ Minder dan 0 kWh/m² per jaar
A Tussen 100 en 0 kWh/m² per jaar
B Tussen 200 en 100 kWh/m² per jaar
C Tussen 300 en 200 kWh/m² per jaar
D Tussen 400 en 300 kWh/m² per jaar
E Tussen 500 en 400 kWh/m² per jaar
F Hoger dan 500 kWh/m² per jaar

Wallonië : PEB attest

De maatregel ter beperking van de indexering van uw huur geldt voor u vanaf de eerstvolgende verjaardag van uw huurcontract, die ligt tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023. De indexering is toegestaan of beperkt, afhankelijk van het PEB-certificaat.

Concreet betekent dit:

Van 1/11/2022 tot 31/10/2023

  • Het huurcontract moet geregistreerd zijn.
  • Een indexering mag niet voor woningen met een PEB-label F of G of voor woningen zonder PEB-attest.
  • PEB-label E: beperking van de huurindexering tot maximaal 50% van de mogelijke stijging
  • PEB-label D: beperking van de huurindexering tot maximaal 75% van de mogelijke stijging
  • Bij energiezuinige woningen met een PEB-label A, B of C wijzigt er niets. Verhuurders van die woningen mogen de huurprijs nog steeds indexeren.

De beperking van de huurindexering tot maximaal 75% (certificaat D) of 50% (certificaat E) wordt berekend als het verschil tussen de geïndexeerde huur op de verjaardag van de huurovereenkomst tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023 en de vóór de verjaardag van de huurovereenkomst verschuldigde huur.

De verschuldigde huurprijs is de geïndexeerde huurprijs van het voorgaande jaar, ook als geen indexering is aangevraagd.

Indexering vanaf 1 november 2023

De huidige maatregel zou verlengd kunnen worden, maar dit is nog niet beslist. MyIndex zal tijdig de nodige aanpassingen doen, zodra er meer informatie beschikbaar is.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : EPB attest

Een ordonnantie tot wijziging van het indexeringssysteem was van kracht van 14/10/2022 t.e.m. 13/10/2023 voor huurwoningen met een EPB-certificaat label E, F en G.

Concreet betekende dit:

  • Het huurcontract moet geregistreerd zijn.
  • Het EPB-certificaat van het verhuurde goed moet zijn voorgelegd aan de huurder.
  • EPB-label A, B, C of D: geen wijziging, verhuurders van die woningen mogen de huurprijs nog steeds indexeren.
  • EPB-label E: beperking van de huurindexering tot maximaal 50% van de mogelijke stijging.
  • EPB-label F of G of woningen zonder of vervallen EPB-attest: geen indexering toegelaten.

Vanaf 14 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen met een EPB-certificaat label E, F en G opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule.

Deze aangepaste formule is enkel van toepassing indien het huurcontract in werking is getreden vóór 14 oktober 2022 volgens de Woninghuurwet of het Brussels Woninghuurdecreet.

Zo krijgen huurders na 1 jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

Voor deze correctie wordt het resultaat van de standaardindexatieformule (namelijk basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor.

Opgelet: alle huurcontracten moeten geregistreerd zijn en het EPB-certificaat van het verhuurde goed moet zijn voorgelegd aan de huurder om een huurindexering te mogen toepassen.

Bereken uw huurindexering