Wat is huurindexatie?

Huurindexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud.
De aanpassing gebeurt éénmaal per jaar, vanaf de eerste verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
Tot december 1993 gebeurde de indexatie steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Vanaf januari 1994 moet verplicht de gezondheidsindex gebruikt worden.

Hoe wordt de huurindexatie berekend?

Formule nieuwe huurprijs = basishuurprijs op jaarbasis X nieuwe index / aanvangsindex

  • De basishuurprijs is de huurprijs zoals bepaald in de huurovereenkomst op jaarbasis.
  • De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
  • De aanvangsindex zie onderstaande tabellen:

Inwerkingtreding van de overeenkomst vanaf 1 januari 1984
overeenkomst ondertekend vóór 1/02/1994 overeenkomst ondertekend vanaf 1/02/1994
aanvangsindexcijfer = consumptieprijsindex van de maand die het sluiten van de overeenkomst voorafgaat (≤ 31/12/1993) aanvangsindexcijfer = gezondheidsindex van de maand die het sluiten van de overeenkomst voorafgaat (≥ 01/01/1994)
Bij particuliere overeenkomsten met inwerkingtreding & ondertekening vanaf 1 januari 2019 voor een hoofdverblijfplaats in het Vlaams Gewest
aanvangsindexcijfer = gezondheidsindex van de maand die de inwerkingstreding van de overeenkomst of de huurprijsherziening voorafgaat

Indexsprong van de huurprijzen in Wallonië

Door een Waals decreet van 2 maart 2016 werd beslist om vanaf 01/04/2016 een indexsprong in te voeren voor de huurprijzen.

De beslissing treft enkel huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats van de huurder in het Waals Gewest die reeds in voege waren op 01/04/2016. Huurcontracten gesloten na die datum zijn niet onderhevig aan de maatregel en worden geïndexeerd volgens de normale regels.

Voor de lopende contracten wordt met een vertragingseffect van 1 jaar gewerkt: zolang de huur loopt zal de geïndexeerde huurprijs op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huur gelijk zijn aan de huurprijs van het vorige jaar na indexering.

Wijziging van de aanvangsindex in het Vlaams Gewest

De zesde staatshervorming heeft er voor gezorgd dat de huurindexering een regionale bevoegdheid is geworden. Sinds 01/01/2018, 01/09/2018 en 01/01/2019 is er respectievelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest een nieuwe huurwetgeving van kracht.

Concreet betekent dit dat enkel voor het Vlaams Gewest m.b.t. de berekening van de huurindexering er een wijziging is doorgevoerd voor de particuliere huurcontracten.

Als aanvangsindex in de formule voor de berekening van de huurindexering dient de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van het huurcontract of van de huurprijsherziening gehanteerd te worden voor particuliere huurcontracten gesloten vanaf 01/01/2019.

Bereken uw huurindexering